Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1

1. Begrippen.
Deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• opdrachtnemer : HVAC Nederland
• opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de koop van de goederen, het opdragen van diensten en/of het (doen) aannemen van werk jegens opdrachtnemer heeft verbonden of met het doel met deze in onderhandeling is.

Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer partij is.
2. Indien en voorzover een in enige overeenkomst, dan wel in deze voorwaarden voorkomend begrip of uitdrukking nadere uitleg behoeft, zal de uitleg bindend zijn, zoals die wordt gegeven in Incoterms, laatstverschenen editie.
3. Van het bepaalde bij deze voorwaarden kan slechts bij geschrifte worden afgeweken, welk geschrift ondertekend dient te zijn door een der genen, die hiertoe blijkens opgave van opdrachtnemer aan het handelsregister bevoegd is.
4. Standvoorwaarden van de opdrachtgever gelden slecht, voor zover deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 3
1. Indien door de opdrachtgever, danwel door enige belangenorganisatie rechterlijke toetsing van deze voorwaarden wordt gevraagd, ontslaat dit de opdrachtgever van geen enkele verplichting onder de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, noch geeft hem dit enig recht, zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten.

Artikel 4
1. Mondelinge offertes en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Schriftelijke offertes en prijsopgaven staan slechts gedurende de daarop vermelde termijn open. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat na de aanvaarding door opdrachtgever, een daartoe volgens het handelsregister bevoegd persoon van opdrachtnemer, de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2. Indien een overeenkomst door omstandigheden, die niet voor rekening en/of opdrachtnemer risico behoren te komen, door opdrachtnemer wordt nagekomen langer dan drie maanden na acceptatie van opdrachtnemers offerte, dan wel, bij van gebreke van dien, na het sluiten van die overeenkomst, is opdrachtnemer bevoegd, inmiddels opgetreden prijs- en tariefswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. De in het vorig lid bedoelde bevoegdheid bestaat eveneens, indien de overeenkomst op de overeengekomen datum door omstandigheden, die niet voor rekening en/of opdrachtnemers risico behoren te komen, door opdrachtnemer niet of niet geheel is nagekomen en wel voor het alsdan nog resterende gedeelte.
4. In door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege niet begrepen.
5. De door de opdrachtnemer medegedeelde levertijden zijn slechts een indicatie en beginnen pas te lopen op het moment dat opdrachtnemer alle benodigde gegevens heeft ontvangen. Indien niet schriftelijk overeengekomen, ontstaat voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding bij te late levering.

Artikel 5
1. Door opdrachtnemer te leveren goederen komen, zodra deze goederen opdrachtnemers desbetreffende vestiging, dan wel - ingeval van levering door een derde - die van deze toeleverancier hebben verlaten, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich hiertegen te verzekeren.
2. In ieder geval is de plicht tot schadevergoeding van de opdrachtnemer gedurende het transport beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer kan ontvangen van haar verzekeraar.
3. Ingeval van non-acceptatie door de opdrachtgever, worden de door opdrachtnemer te leveren goederen door opdrachtnemer voor diens rekening en risico opgeslagen, zonder dat opdrachtnemer nog tot enige leveringshandeling kan worden verplicht. De opdrachtnemer heeft het recht om de goederen een maand na levering, na schriftelijke ingebrekestelling te verkopen.
4. Van non-acceptatie is sprake, indien de opdrachtgever gedurende de gebruikelijke werkuren door opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, de goederen tot zich te nemen, maar van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt, zulks ongeacht de reden. In dit geval gelden de goederen als geleverd en wordt de opdrachtgever geacht, deze te hebben geaccepteerd.

Artikel 6
1. Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever opdrachtnemer vergoeding verschuldigd van de reeds door opdrachtnemer terzake van de uitvoering gemaakte werkelijke kosten, waaronder die van grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten, alsmede een annuleringsvergoeding tot een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
2. Bij annulering vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, welke een gevolg zijn van die annulering.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet opdrachtnemers recht, nakoming van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming te vorderen.

Artikel 7
1. De opdrachtgever is gehouden, die risico's, die krachtens wettelijk voorschrift, de overeenkomst, deze voorwaarden of naar verkeersopvatting voor zijn rekening of risico behoren te komen, behoorlijk te verzekeren en gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd te houden.
2. De opdrachtgever zal opdrachtnemer op eerste aanmaning deugdelijk aantonen, dat hij aan de in het vorig lid bedoelde verplichting heeft voldaan.
3. Zolang de opdrachtgever niet aan de in de voorafgaande leden bedoelde verplichtingen heeft voldaan, worden alle verplichtingen van opdrachtnemer onder de overeenkomst geacht te zijn opgeschort.

Artikel 8
1. De opdrachtgever staat ervoor in, dat door ter beschikkingstelling aan opdrachtnemer van documentatie en gegevens en door opdrachtnemers gebruik van het alsdus ter beschikking gestelde geen inbreuk wordt gemaakt op rechten, hoe ook genaamd, van derden. Hij vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden terzake.
2. Op alle door opdrachtnemer ter beschikking van de opdrachtgever gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, software, modellen, offertes en alle algemene informatie en/of know how behoudt opdrachtnemer alle intellectuele eigendomsrechten.
3. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan, van opdrachtnemer ontvangen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, software, modellen, offertes en alle algemene informatie en/of know how, om niet of tegen betaling ter beschikking van derden te stellen of te doen stellen of te tonen of op andere wijze te gebruiken. Na schriftelijk verzoek van de opdrachtnemer dient opdrachtgever bovengenoemde goederen onmiddellijk aan opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 9
1. Van door opdrachtnemer geleverde software verkrijgt de opdrachtgever slechts het gebruiksrecht.
2. Bij beëindiging van het gebruik van door opdrachtnemer geleverde software is de opdrachtgever gehouden, alle informatiedragers, waarop deze is geregistreerd aanstonds om niet te onzer beschikking te stellen, dan wel - indien dit technisch niet mogelijk is - de registratie van deze informatiedragers te verwijderen.

Artikel 10
1. De opdrachtgever zal zich onthouden van iedere inbreuk op opdrachtnemer auteursrecht en is gehouden, al zodanige maatregelen te treffen als nodig zijn om inbreuk door derden te voorkomen en voorts om door hem geconstateerde inbreuk door derden aanstonds aan opdrachtnemer te melden.
2. De opdrachtgever verbindt zich, door opdrachtnemer geleverde software slechts te gebruiken voor het doel, waartoe deze is vervaardigd, uitsluitend binnen en ten behoeve van het eigen bedrijf en/of de eigen praktijk.
3. De opdrachtgever zal zich ervan onthouden, toegang tot het programma te verkrijgen, de inhoud van het programma te wijzigen of aan te passen, dan wel deze inhoud op enigerlei wijze zichtbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is in verband met het in het vorig lid bedoelde gebruik.
4. De opdrachtgever verbindt zich, eventueel door hem gewenst aanpassingen van door opdrachtnemer geleverde software door opdrachtnemer te doen uitvoeren.
5. Ingeval van inbreuk door derden, dan wel ingeval van gebruik door hen in strijd met de voorafgaande bepalingen, wordt de opdrachtgever, die bij zodanige inbreuk c.q. onrechtmatig gebruik betrokken is behoudens tegenbewijs geacht te hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 11
1. Voor iedere overtreding van het in de voorgaande twee artikelen bepaalde, verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een dadelijk opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding en van € 10.000,- per dag, gedurende welke die overtreding voortduurt, zulks onverminderd opdrachtnemers recht, terzake volledige vergoeding van schade te vorderen, op welke schadevergoeding voormelde boete niet in mindering zal strekken.

Artikel 12
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, die in redelijkheid niet voor rekening en/of opdrachtnemers risico behoort te komen, daaronder begrepen niet-levering door opdrachtnemers toeleveranciers en werkstakingen of -onderbrekingen, die de uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtnemer bemoeilijken of onmogelijk maken.
2. Ingeval van verhindering door overmacht, kan opdrachtnemer niet worden genoodzaakt, de overeenkomst na te komen. Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht in overleg met de opdrachtgever de overeenkomst te wijzigen, zodanig dat de nakoming van de opdracht mogelijk blijft voor de opdrachtnemer.
3. Indien de verhindering door overmacht drie maanden heeft geduurd of indien vaststaat, dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan ieder der partijen de overeenkomst door enkele schriftelijke kennisgeving doen eindigen, zulks onder gehoudenheid van de opdrachtgever, opdrachtnemer de reeds geleverde goederen en/of diensten te vergoeden.

Artikel 13
1. Opdrachtnemer is bevoegd, van door opdrachtnemer opgegeven maten, gewichten en technische specificaties af te wijken met een tolerantie van 10% ten opzichte van de aan opdrachtgever opgegeven waarden.
2. Het in het vorig lid bepaalde lijdt uitzondering, indien uitdrukkelijk schriftelijk een lagere tolerantie is overeengekomen en/of indien een lagere tolerantie vereist is voor de behoorlijke werking van het door opdrachtnemer geleverde.
3. Alle door opdrachtgever gewenste wijzigingen, gelden als meerwerk en dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 14
1. Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever opdrachtnemers vordering terzake van de levering daarvan, eventueel met inbegrip van daarmee samenhangende nevenvorderingen, waaronder die tot vergoeding van door opdrachtnemer in verband met de desbetreffende transactie geleden schade en die terzake van overeengekomen rente en incassokosten, integraal heeft voldaan.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zolang hij de in lid 1 genoemde vorderingen niet integraal heeft voldaan, op de door opdrachtnemer geleverde goederen een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Tevens dient de opdrachtgever deze onbevoegdheid aan derden die een dergelijk recht willen vestigen, mede te delen.
3. Zodra de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening aan een van de in het lid 1 en 2 genoemde verplichtingen, is opdrachtnemer gerechtigd, de desbetreffende goederen terug te nemen of te doen terugnemen. De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer en/of degene die hiertoe door opdrachtnemer is aangewezen onherroepelijk, hiertoe zijn bedrijfsruimten en gebouwen te betreden en datgene te verrichten, dat aan de terugneming bevorderlijk is of kan zijn.

Artikel 15
1. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd.
2. In geval van gefaseerde dienstverlening, kan opdrachtnemer de uitvoering van diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door de opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd en betaald.
3. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van de opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 16
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de betalingscondities:
50% van de overeengekomen prijs bij opdracht, te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum of voordat de goederen zijn geleverd; 50% van de overeengekomen prijs bij levering, te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. Service- en montagewerkzaamheden; 100% van de overeengekomen prijs bij opdracht, te betalen voordat de opdracht is uitgevoerd. Levering van onderdelen; 100% van de overeengekomen prijs bij opdracht, te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum.
2. Bij gebreke van algehele voldoening aan het in de vorige leden bepaalde, is opdrachtnemer gerechtigd, de opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.
3. Indien opdrachtnemer voor het incasso van opdrachtnemers vordering gebruik maakt van de diensten van derden, zal de opdrachtgever opdrachtnemer vergoeding verschuldigd zijn van alle door opdrachtnemer aan deze derden terzake te betalen kosten.
4. Op eerste verzoek van opdrachtnemer, dient opdrachtgever, zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst. Voor zover opdrachtgever hiervan in gebreke blijft, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de kosten te vorderen, onverlet het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
5. Nadrukkelijk wordt hierbij uitgesloten het recht van de opdrachtgever om eventuele tegenvorderingen te verrekenen.

Artikel 17
1. De opdrachtgever zal worden geacht, in gebreke te zijn, indien na schriftelijke aanmaning niet binnen 10 dagen na verzending van de aanmaning aan zijn desbetreffende verplichtingen heeft voldaan.
2. Zodra de opdrachtgever jegens opdrachtnemer in gebreke is, worden alle overeengekomen termijnbedragen opeisbaar.
3. Zodra de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige verplichting jegens opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd, opdrachtnemers verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens opdrachtnemer zal hebben voldaan, dan wel genoegzaam zekerheid zal hebben gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen, de voldoening van de in het vorig lid bedoelde termijnbedragen daaronder begrepen. Nadrukkelijk wordt hierbij uitgesloten het recht van opdrachtgever om haar verplichtingen op te schorten.
4. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden nadat opdrachtnemer bij aangetekend schrijven ingebreke is gesteld en de mogelijkheid is geboden de overeenkomst alsnog na te komen, danwel een hersteltermijn is vergund. Indien opdrachtgever zelf zijn verplichtingen eerst niet is nagekomen, heeft hij geen recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtnemer akkoord gaat met de ontbinding van de overeenkomst, is opdrachtgever opdrachtnemer vergoeding verschuldigd van de reeds door opdrachtnemer gemaakte werkelijke kosten alsmede een ontbindingsvergoeding tot een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs, onverlet het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
5. Indien de opdrachtgever gedurende 30 dagen in gebreke is gebleven met de voldoening van enige verplichting jegens opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd, de overeenkomst door enkele schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zulks onverminderd opdrachtnemer recht, betaling te vorderen van de reeds gedane leveranties en/of verrichte werkzaamheden, alsmede vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-nakoming voor het overige.
6. De overeenkomst zal aanstonds zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn en al hetgeen opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te vorderen hebben zal aanstonds opeisbaar zijn, indien de opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

Artikel 18
1. Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever voor de werking van de geleverde goederen een garantie van 12 maanden na levering, tenzij de constateerde gebereken het gevolg zijn van het feit dat de opdrachtgever de goederen gebruikt in strijd met de door de opdrachtnemer verstrekte gebruiksaanwijzing of anderzins bij het gebruik een fout maakt
2. Voor de geldigheid van de garantie dient de opdrachtgever opdrachtnemer altijd in de gelegenheid te stellen een gebrek te repareren.
3. Gebreken ontstaan door normale slijtage of gebreken die zich voordoen na reparatie door of namens opdrachtgever zelf, blijven buiten de garantie.
4. De garantie is slechts geldig indien opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrek of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van opdrachtnemer.
6. Reclames omtrent gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden vastgesteld, dienen binnen de daartoe overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering of nadat het gebrek redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, per aangetekend schrijven te onzer kennis te worden gebracht, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zal worden geacht, van ieder reclamerecht afstand te hebben gedaan.

Artikel 19
1. Indien de opdrachtgever schade lijdt door een oorzaak, die naar verkeersopvatting door een door opdrachtnemer te sluiten verzekeringsovereenkomst gedekt behoort te zijn, is opdrachtnemers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat opdrachtnemer in het kader van de verzekeringsovereenkomst van de verzekeraar ontvangen, dan wel zouden hebben ontvangen, indien een dergelijke verzekeringsovereenkomst gesloten zou zijn.
2. Voor schade toegebracht aan zaken van de opdrachtgever tijdens montage of installatie door opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze schade wordt gedekt door de verzekering van de opdrachtgever.
3. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van goederen en/of diensten, geleverd door derden, zal opdrachtnemers aansprakelijkheid voor (gebreken van) deze goederen en/of diensten beperkt zijn tot het bedrag, dat opdrachtnemer krachtens de overeenkomst met de desbetreffende derde, danwel - ingeval van geschil daarover - krachtens dading of rechterlijk gewijsde, op de derde kan verhalen.
4. Voor vertragings-, bedrijfs- en vervolgschade, uit welken hoofde ook door de opdrachtgever geleden, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
5. In alle gevallen is opdrachtnemers aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever beperkt tot het opheffen van de geconstateerd gebreken c.q. het alsnog deugdelijk verrichten van de geleverde diensten tot een kostprijs van maximaal het aan de opdrachtgever terzake in rekening gebrachte factuurbedrag.

Artikel 20
1. Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten van toepassing.
2. Alle geschillen terzake van met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en/of de uitvoering daarvan, welke krachtens de regels van de absolute competentie door de rechtbank dienen te worden berecht, zullen bij uitsluiting worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

©1999 HVAC NEDERLAND v2